สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ครั้งที่ 1 : ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและออกแบบแนวทาง การดำเนินงาน (ได้กลไกคณะทำงาน)

กิจกรรม : ครั้งที่ 1 : ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและออกแบบแนวทาง การดำเนินงาน (ได้กลไกคณะทำงาน)
วันที่ 01/01/2023 - 31/01/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 57,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :