สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ

กิจกรรม : ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ
วันที่ 01/01/2023 - 30/09/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :