สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา
วันที่ 01/06/2023 - 30/06/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :