สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566

กิจกรรม : เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566
วันที่ 01/07/2023 - 31/07/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 65,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :