สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ และหน่วยเลขานุการกิจ(1 ม.ค. 2566-31 ม.ค. 2566) 57,000.00                  
2 อบรมนักธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูป(1 ม.ค. 2566-31 ม.ค. 2566) 0.00                  
3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 20,000.00                  
4 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 12,000.00                  
5 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 14,000.00                  
6 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 24,000.00                  
7 อบรมนักจัดการทางสังคมจังหวัดกระบี่(1 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 2566) 0.00                  
8 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา(1 มิ.ย. 2566-30 มิ.ย. 2566) 8,000.00                  
9 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566(1 ก.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 65,000.00                  
รวม 200,000.00
1 ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ และหน่วยเลขานุการกิจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 57,000.00 0 0.00
1 - 31 ม.ค. 66 ครั้งที่ 1 : ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและออกแบบแนวทาง การดำเนินงาน (ได้กลไกคณะทำงาน) 0 57,000.00 -
2 อบรมนักธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูป กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 20,000.00 -
4 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 12,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 12,000.00 -
5 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 14,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 14,000.00 -
6 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 24,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566 0 24,000.00 -
7 อบรมนักจัดการทางสังคมจังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
8 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 8,000.00 0 0.00
1 - 30 มิ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา 0 8,000.00 -
9 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 65,000.00 0 0.00
1 - 31 ก.ค. 66 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566 0 65,000.00 -