การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานร่วม โรงเรียนบ้านยางเปา และ อบต อมก๋อย โรงเรียนบ้านอูตูม และ อบต นาเกียน • การบริการวิชาการทางการแพทย์ • การบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ • การบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ • การบริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ • การบริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ • การบริการวิชาการทางพยาบาลศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.1. อำเภออมก๋อย 2. โรงพยาบาลอมก๋อย 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย 4. โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภออมก๋อย 5. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภออมก๋อย
ชื่อชุมชน บ้านยางเปา และ บ้านอูตูม
ชื่อผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1. รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร
2. ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
3. รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี
4. รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
5. อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล
6. อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ
7. อ.ดร.จินตนา ยาโนละ
8. นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
9. ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
10. นางรุ่งทิวา มงคลเกิด
11. นางสาว น้ำฝนไชยทัศ
12. ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์
13. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์
14. ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์
15. ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์
16. ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์
17. ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18. ผู้แทนนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19. นาอำเภออมก๋อย
20. ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย
21. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย
22. หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลอมก๋อย
23. หัวหน้าสาธารณสุขอำเภออมก๋อย
24. ผู้แทนชุมชนต่าง ๆ ในอำเภออมก๋อย
25. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเปา
26. นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายประมาณ 80 คน
การติดต่อ 0951378934
ปี พ.ศ. 2556
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 มิถุนายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
งบประมาณ 350,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนในพื้นที่ทำการสำรวจความขาดแคลนส้วมประจำบ้านร่วมกันสร้างกับชุมชน เพื่อเตรียมการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีในชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ชุมชนมีความขาดแคลนส้วมประจำบ้านจำนวนมาก ประชากรสามารถร่วมมือโดยการใช้แรงงาน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
เยาวชนมีปัญหาสุขอนามัย จะต้องได้รับการแก้ไข โดยจัดให้มีโครงการอื่น
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
โรงเรียนมีความขาดแคลน ส้วม สถานที่ล้างมือ ระบบน้ำสะอาด นักเรียนมีปัญหาสุขอนามัย ชุมชนมีฐานะยากจน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ความรู้พื้นฐานด้านการก่อสร้าง การสื่อสาร ความรู้ด้านสุขอนามัย การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การใช้หลักการสร้างนวัตกรรม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก ภาครัฐ-เอกชน-จิตอาสา-การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลและการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดดการมีส่วนร่วมของวชุมชน โดยสร้างกิจกรรมจิตอาสาของชมรมอาสมัครของนักศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ และ เครือข่าย เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ทั้งโดยความร่วมมือของชุมชนผู้ต้องการส้วม และ ท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยจัดการให้มีระบบน้ำสำหรับการใช้งานกับส้วมที่สร้างขึ้น และ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยที่จัดขึ้น มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 80 คน จาก 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เพื่อร่วมกันตอบหลักการและเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องสร้้างนวัตกรรมสังคมนี้ เนื่องจากพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นถิ่นทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก การเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลอมก๋อยเป็นภาระอย่างมากสำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการจากบางท้องที่ ปัญหาสาธารณสุขหลักอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะการขาดแคลนส้วมซึมประจำบ้าน ทั้งนี้แม้จะมีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาส้วมซึมประจำหมู่บ้านให้แต่ผลสุดท้ายขาดการดูแลและการใช้งาน จึงควรดำเนินการจัดหาส้วมซึมประจำบ้าน โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าของบ้านที่จะต้องมีส่วนร่วมและวางแผนดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากความทุรกันดารของพื้นที่จึงต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัญหาทางด้านสาธารณสุขในเด็กเยาวชน และประชากรทั่วไป ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชากรทั่วไป มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบนพื้นฐานของการดูแลและพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสนี้คณะเทคนิคการแพทย์ ในฐานะผู้แทนของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอน้อมนำแนวพระราชดำริ ร่วมดำเนินการในโครงการพระราชดำริฯ ดังกล่าว ในการดูแล ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้านการอนามัยบุคคลเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อสืบเนื่องจากระบบขับถ่ายในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ อย่างยั่งยืน.=hดำเนิน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • #PPP เพื่อเป้าหมาย #หลักการพื้นฐานงานบริการวิชาการชุมชน #@AMS.CMU
 • การมีส่วนร่วม-ภาครัฐ-ภาคเอกชน-จิตอาสา-การมีส่วนร่วมของชุมชน-แนวพระราชดำริ-การศึกษา-สุขภาพ-เยาวชน

ภาพถ่าย

 • photo นี่อะไร..เอ่ยนี่อะไร..เอ่ย
 • photo เข้าแถวลงทะเบียนเข้าแถวลงทะเบียน
 • photo ขอลงทะเบียนด้วยนะ...ขอลงทะเบียนด้วยนะ...
 • photo อาหารชาวค่าย...AMSอาหารชาวค่าย...AMS
 • photo ห้องเรียนอนุบาลห้องเรียนอนุบาล
 • photo พี่ขอโพสต์บ้างนะพี่ขอโพสต์บ้างนะ
 • photo ฉันก็...จะเอาฉันก็...จะเอา
 • photo ไปได้แล้ว...มั๊งไปได้แล้ว...มั๊ง
 • photo มาจอยกันมาจอยกัน
 • photo รอ...ลงทะเบียนครับรอ...ลงทะเบียนครับ
 • photo ที่นี่....ต่อไปจะเป็นห้องสมุดที่นี่....ต่อไปจะเป็นห้องสมุด
 • photo เด็กน้อย ๆเด็กน้อย ๆ
 • photo หนูทำได้...นะหนูทำได้...นะ
 • photo มาเรียนรู้...สุขภาพของเรามาเรียนรู้...สุขภาพของเรา
 • photo ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยม
 • photo เตรียมการ...เตรียมการ...
 • photo พวกผมหล่อมั๊ยพวกผมหล่อมั๊ย
 • photo มาสนุกกันมั๊ยมาสนุกกันมั๊ย
 • photo ช่วยกันช่วยกัน
 • photo ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kwanchaithailand kwanchaithailand เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 20:38 น.