การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

มาเรียนรู้...สุขภาพของเรา

พี่ ๆ จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ..อธิบายด้วยภาพ