การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

เข้าแถวลงทะเบียน

ชาวบ้านยางเปาเหนือ-ใต้ทะยอยกันมาเข้าแถวลงทะเบียนรอรับผ้าห่มกันหนาว