การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

ที่นี่....ต่อไปจะเป็นห้องสมุด

พี่ ๆ จาก มช. มาร่วมกันเริ่มต้นสร้างห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านยางเปา ...เพื่อน้อง ๆ