นวัตกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองดีีมีศีิลธรรม

นวัตกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองดีีมีศีิลธรรม

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม นวัตกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองดีีมีศีิลธรรม
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
หน่วยงานหลัก คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า/เทศบาลตำบลบ้านพร้าว/เทศบาลตำบลลานข่อย
ชื่อชุมชน ชุมชนป่าพะยอม ชุมชนลานข่อย ชุมชนเกาะเต่า เทศบาลบ้านพร้าว
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.กฤษณา เฉลียวศักดิ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม.,ผศ.ดร.ทรงพร จันทพัฒน์, ดร.วิทยา เหมพันธ์
การติดต่อ 0819699634 kritsana.c@tsu.ac.th
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พัทลุง ป่าพะยอม place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kritsana.c kritsana.c เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 10:50 น.