มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยธนบุรี
หน่วยงานหลัก สำนักกิจการนักศึกษา
หน่วยงานร่วม คณะ สาขาวิชา
ชื่อชุมชน ชุมชนกองขยะ หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายพิชัย บุญช่วย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
การติดต่อ 0-2809-0823-27 ต่อ 237 มือถือ 08-4001-2
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 มิถุนายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณ 800,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หนองแขม หนองค้างพลู place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ประชากรในชุมชนมีอาชีพเก็บของเก่าจากกองขยะมาขาย
ข้อมูลประเด็นปัญหา
รายได้ของประชากรในพื้นที่ไม่พอต่อการดำเนินชีวิต
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ประชากรต้องการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1.การอบรมซ่อมเครื่องไฟฟ้า เตารีด และหม้อต้มน้ำร้อน 2.การอบรมติดตั้งระบบไฟฟ้า และแผงระบบควบคุมไฟฟ้า 3.การอบรมเดินสายไฟฟ้า 4.การอบรมการติดตั้งแผงไฟฟ้า 5.การอบรมการดูแลและซ่อมบำรุงสายไฟฟ้า 6.การอบรมซ่อมรองเท้าและเครืองหนัง 7.การสร้างเครื่องบดขวดแก้ว 8.การสร้างเครื่องซักผ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9.การสร้างเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ 10.การสร้างโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 11.การสร้างเครื่องบดกระป๋อง 12.การสร้างเครื่องกวนน้ำยาซักผ้า 13.การสร้างเครื่องปลอกสายไฟ 14.การสอนการทำบัญชีครัวเรือน 15.การอบรมทักษะกีฬาให้กับเยาวชน 16.การอบรมทำกระถางปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์ 17.การอบรมการร้อยมาลัยดอกไม้ 18.การสร้างเครื่องบดผักตบชวา 19.การจัดทำเครื่องบำบัดน้ำเสียให้ชุมชน 20.การสร้างตลาดสินค้าให้กับชุมชน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นภารกิจหลักและเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอื่นๆ
มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการวิชาการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้นจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไปดำเนินงานบริการวิชาการช่วยเหลือชุมชน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการฝึกอบรมการทำกระถางปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวจากล้อรถยนต์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย thonburi thonburi เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 09:49 น.