สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน
ภายใต้โครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 2.2 ปฏิบัติการยกระดับการผลิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน - การพัฒนาผลผลิตการเกษตร โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น - มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร - ปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตร/ การยกระดับแปรรูปอาหารให้มีมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 112 37,595.12 8 29,354.36
31 ส.ค. 64 ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม 0 0.00 403.80
7 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 13 5,436.83 8,860.14
7 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 13 4,349.27 887.50
9 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 13 5,329.15 -
9 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 13 4,241.59 887.50
14 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 20 5,329.15 8,644.64
14 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 20 4,241.59 887.50
16 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 10 4,786.92 7,895.78
16 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 10 3,880.62 887.50
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 424,000.00 11 36,766.64
8 ก.ค. 64 1.1 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ- จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน (ทำงานร่วมกับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อนำข้อมูลใช้วางแผนและตัดสินใจจัดทำแผน แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 0 95,000.00 -
8 ก.ค. 64 2.1 การประชุมเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้า กลุ่มอาชีพในตำบล 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 2.3 การติดตามประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งผลิตอาหารของชุมชน การผลิตสินค้า OTOP 0 27,600.00 -
8 ก.ค. 64 2.4 พัฒนาการตลาด การสร้างกลไก Matching Model 0 235,000.00 -
9 ก.ค. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ 0 0.00 0.00
29 ก.ค. 64 ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด 0 0.00 0.00
9 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 0 0.00 8,644.64
7 ต.ค. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 2,820.00
14 ต.ค. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 4,780.00
15 พ.ย. 64 ติดตามผลการปลูกพื้นแนวตั้ง 0 0.00 0.00
15 พ.ย. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 3,045.00
30 พ.ย. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 2,595.00
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 0.00
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 -
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 14,882.00
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 14:53 น.