สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม

ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม

31 สิงหาคม 2564
KrekpolKrekpol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมปฏิบัติการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยวางแผนกับดร.สมยศ ทุ่งหว้า อดีตอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายสุริยา ฉาดหลี จากนักวิชาการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลเมื่อวางแผนและกำหนดวันปฏิบัติกิจกรรมแล้วได้มีการนัดแนะวันเวลาสถานที่และเนื้อหากิจกรรมเบื้องต้นกับกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่จะจัดมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง และ 2.ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โดยจะจัดที่บริเวณวัดชนาธิปเฉลิม ในวันที่ 7,9,14และ 16 กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 69 ครัวเรือนแบ่งเป็นวันละประมาณ 15-18 ครัวเรือนและได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้ทราบถึงการจัดกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 403.80 0.00 0.00 0.00 403.80 lock_open