สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด

ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด

29 กรกฎาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แนวทางการดำเนินงาน 1. สำรวจครัวเรือนยากจนมาให้ได้ มีกี่ครัวเรือน รายได้ตกเกณฑ์กี่ครัวเรือน 2. การจัดกิจกรรม ให้จัดกลุ่มเล็กๆ 1-5 คน ก่อนถ้ามีการระบาด ออกแบบกิจกรรมให้เซฟเรื่องโควิดมากที่สุดก่อน

สรุป
- กิจกรรมที่ตำบลพิมานดำเนินการก่อนในช่วงนี้ คือ
1. การปลูกพืชแนวตั้ง
2. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open