สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

ปฏิบัติการอบรมปลูกพืชเเนวตั้ง เเละทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักเเละผลไม้ วันที่ 7, 9, 14เเละ16 กันยายน 2564

ปฏิบัติการอบรมปลูกพืชเเนวตั้ง เเละทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักเเละผลไม้ วันที่ 7, 9, 14เเละ16 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564
KrekpolKrekpol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 10 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านต่อได้
  -ได้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนทั้งหมด 1 ถังประมาณ 100 กิโลกรัมยังไม่พร้อมใช้งาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 887.50 0.00 0.00 887.50 lock_open