สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing

อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing

13 ธันวาคม 2564
KrekpolKrekpol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมในหัวข้อ 1) พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลพิมานให้เป็นระบบเเละมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเเละสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิมาน 3) ส่งเสริมด้านการตลาดเเละการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนพิมานให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

***หมายเหตุ ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ(พี่นุช)รับผิดชอบในการดูแลเบิกจ่ายทั้งหมด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิมานมีความเข้าใจในด้านการจัดการกลุ่มทั้งด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเเละการประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open