สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

9 กรกฎาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ ได้แก่
1. ปลูกพืชแนวตั้งในครัวเรือน
2. น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โดยจะใช้พื้นที่วัดเป็นศูนย์กลาง
3. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงปูนิ่ม กลุ่มรักษ์สุขภาพ กลุ่มทำปลาส้ม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open