สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
8 ก.ค. 64 1.1 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ- จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน (ทำงานร่วมกับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อนำข้อมูลใช้วางแผนและตัดสินใจจัดทำแผน แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 0 95,000.00 -
8 ก.ค. 64 2.1 การประชุมเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้า กลุ่มอาชีพในตำบล 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 2.2 ปฏิบัติการยกระดับการผลิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน - การพัฒนาผลผลิตการเกษตร โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น - มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร - ปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตร/ การยกระดับแปรรูปอาหารให้มีมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 0 0.00 -
8 ก.ค. 64 2.3 การติดตามประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งผลิตอาหารของชุมชน การผลิตสินค้า OTOP 0 27,600.00 -
8 ก.ค. 64 2.4 พัฒนาการตลาด การสร้างกลไก Matching Model 0 235,000.00 -
9 ก.ค. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ 0 0.00 0.00
29 ก.ค. 64 ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด 0 0.00 0.00
31 ส.ค. 64 ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม 0 0.00 403.80
7 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 13 5,436.83 8,860.14
7 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 13 4,349.27 887.50
9 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 13 5,329.15 -
9 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 0 0.00 8,644.64
9 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 13 4,241.59 887.50
14 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 20 5,329.15 8,644.64
14 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 20 4,241.59 887.50
16 ก.ย. 64 ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง 10 4,786.92 7,895.78
16 ก.ย. 64 ปฏิบัติการอบรมปลูกพืชเเนวตั้ง เเละทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักเเละผลไม้ วันที่ 7, 9, 14เเละ16 กันยายน 2564 10 3,880.62 887.50
7 ต.ค. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 2,820.00
14 ต.ค. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 4,780.00
15 พ.ย. 64 สรุปผลการติดตามการปลูกพืชแนวตั้งทั้ง 12 ชุมชน 0 0.00 0.00
15 พ.ย. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 3,045.00
30 พ.ย. 64 ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก 0 0.00 2,595.00
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 0.00
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 -
14 ธ.ค. 64 อบรมการบริหารจัดการภายในกลุ่มและบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ 0 0.00 14,882.00
14 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing 0 0.00 0.00
รวม 112 461,595.12 19 66,121.00