สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

อบรมการบริหารจัดการภายในกลุ่มและบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ

อบรมการบริหารจัดการภายในกลุ่มและบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ

15 ธันวาคม 2564
KrekpolKrekpol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โครงการอบรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน ตำบลพิมาน  มีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสตรีปลาส้ม (สินค้า OTOP 4 ดาว)  , วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงเเพะ, วิสาหกิจรักสุขภาพ, วิสาหกิจกกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรปูนิ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสหากิจชุมชน ต.พิมาน ให้เป็นระบบและเป็นประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจ 3.ส่งเสิรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ วิสหากิจชุมชนตำบลพิมานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,400.00 500.00 4,385.00 822.00 1,000.00 2,775.00 14,882.00 lock_open