สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

สรุปผลการติดตามการปลูกพืชแนวตั้งทั้ง 12 ชุมชน

สรุปผลการติดตามการปลูกพืชแนวตั้งทั้ง 12 ชุมชน

6 ธันวาคม 2564
KrekpolKrekpol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนชุมชนจากทั้งหมด 20 ชุมชน ในตำบลพิมาน มีจำนวนชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้นทั้งหมด 13 ชุมชน โดยรายชื่อชุมชนที่ไม่เข้าร่วมได้แก่ หลังโรงพัก, บ้านหัวทาง, เมืองพิมาน, สัตยารามทุ่งเฉลิมตะวันออก และจงหัว ตามลำดับโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 69 คน ก่อนได้รับการอบรม และหลังจากได้รับการอบรมเสร็จสิ้น และเริ่มดำเนินการติดตามประเมินผลในแต่ละชุมชนทั้งสิ้น 13 ชุมชน มีชุมชนศาลากันตงที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ หลังจากมีการติดตามประเมินผลทำให้ชุมชนที่เข้าร่วมจะเหลือ 12 ชุมชน โดยมีจำนวนที่ยังคงสามารถติดตามผล และประเมินผลได้ทั้งสิ้น 51 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 69 คน คิดเป็น 73.9 %

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนที่ไม่เข้าร่วม คือ การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่ยังมีความรุนแรงในช่วงระยะเวลาในการอบรม ทำให้กลุ่มชุมชนดังกล่าวไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยวิธีการเกษตรได้ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในโครงการจะมีปัญหาระหว่างดำเนินการติดตามผล ดังนี้ ปัญหาด้านศัตรูพืช เช่น หนอน, ไก่, หมา, แมว, ลิง และหอยทาก เป็นต้น อีกทั้งปัญหาคุณภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูกมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ และยังมีผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนที่ไม่มีเวลา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่ทำอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป จึงมีเวลาน้อยในการเพาะปลูก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open