สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน7 กันยายน 2564
7
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 13 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านต่อได้
-ได้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนทั้งหมด 1ถังประมาณ 100 กิโลกรัมยังไม่พร้อมใช้งาน