สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน

assignment
บันทึกกิจกรรม
อบรมการบริหารจัดการภายในกลุ่มและบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ15 ธันวาคม 2564
15
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โครงการอบรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน ตำบลพิมาน  มีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสตรีปลาส้ม (สินค้า OTOP 4 ดาว)  , วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงเเพะ, วิสาหกิจรักสุขภาพ, วิสาหกิจกกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรปูนิ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสหากิจชุมชน ต.พิมาน ให้เป็นระบบและเป็นประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจ 3.ส่งเสิรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ วิสหากิจชุมชนตำบลพิมานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing14 ธันวาคม 2564
14
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมในหัวข้อ 1) พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลพิมานให้เป็นระบบเเละมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเเละสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิมาน 3) ส่งเสริมด้านการตลาดเเละการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนพิมานให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

***หมายเหตุ ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ(พี่นุช)รับผิดชอบในการดูแลเบิกจ่ายทั้งหมด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิมานมีความเข้าใจในด้านการจัดการกลุ่มทั้งด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเเละการประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing13 ธันวาคม 2564
13
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมในหัวข้อ 1) พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลพิมานให้เป็นระบบเเละมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเเละสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิมาน 3) ส่งเสริมด้านการตลาดเเละการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนพิมานให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

***หมายเหตุ ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ(พี่นุช)รับผิดชอบในการดูแลเบิกจ่ายทั้งหมด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิมานมีความเข้าใจในด้านการจัดการกลุ่มทั้งด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเเละการประชาสัมพันธ์

สรุปผลการติดตามการปลูกพืชแนวตั้งทั้ง 12 ชุมชน6 ธันวาคม 2564
6
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนชุมชนจากทั้งหมด 20 ชุมชน ในตำบลพิมาน มีจำนวนชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้นทั้งหมด 13 ชุมชน โดยรายชื่อชุมชนที่ไม่เข้าร่วมได้แก่ หลังโรงพัก, บ้านหัวทาง, เมืองพิมาน, สัตยารามทุ่งเฉลิมตะวันออก และจงหัว ตามลำดับโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 69 คน ก่อนได้รับการอบรม และหลังจากได้รับการอบรมเสร็จสิ้น และเริ่มดำเนินการติดตามประเมินผลในแต่ละชุมชนทั้งสิ้น 13 ชุมชน มีชุมชนศาลากันตงที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ หลังจากมีการติดตามประเมินผลทำให้ชุมชนที่เข้าร่วมจะเหลือ 12 ชุมชน โดยมีจำนวนที่ยังคงสามารถติดตามผล และประเมินผลได้ทั้งสิ้น 51 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 69 คน คิดเป็น 73.9 %

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนที่ไม่เข้าร่วม คือ การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่ยังมีความรุนแรงในช่วงระยะเวลาในการอบรม ทำให้กลุ่มชุมชนดังกล่าวไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยวิธีการเกษตรได้ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในโครงการจะมีปัญหาระหว่างดำเนินการติดตามผล ดังนี้ ปัญหาด้านศัตรูพืช เช่น หนอน, ไก่, หมา, แมว, ลิง และหอยทาก เป็นต้น อีกทั้งปัญหาคุณภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูกมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ และยังมีผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนที่ไม่มีเวลา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่ทำอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป จึงมีเวลาน้อยในการเพาะปลูก

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก30 พฤศจิกายน 2564
30
พฤศจิกายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูกรวมถึงแจกเมล็ดพันธุ์พืช ดิน ถุงและถาดเพาะ ในชุมชน สี่แยกคอกเป็ด,ห้องสมุด,ท่านายเนาว์ รวมกลุ่มเปราะบางจำนวน 11 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเปราะบางได้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เเละปลูกในภาชนะเหลือใช้ที่หาได้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง เเละขวด

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก15 พฤศจิกายน 2564
15
พฤศจิกายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูกรวมถึงแจกเมล็ดพันธุ์พืช ดิน ถุงและถาดเพาะ ในชุมชน ม้าขาว,ปานชูรำลึก,เทศบาล4 รวมกลุ่มเปราะบางจำนวน 13คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเปราะบางได้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เเละปลูกในภาชนะเหลือใช้ที่หาได้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง เเละขวด

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก14 ตุลาคม 2564
14
ตุลาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูกรวมถึงแจกเมล็ดพันธุ์พืช ดิน ถุงและถาดเพาะ ในชุมชน ทุ่งเฉลิมสุข,ชนาธิป,ท่าไม้ไผ่ รวมกลุ่มเปราะบางจำนวน 20 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเปราะบางได้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เเละปลูกในภาชนะเหลือใช้ที่หาได้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง เเละขวด

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูก7 ตุลาคม 2564
7
ตุลาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันติดตามผลรับทราบปัญหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เเละอุปกรณ์ในการเพาะปลูกรวมถึงแจกเมล็ดพันธุ์พืช ดิน ถุงและถาดเพาะ ในชุมชน โคกพยอม,โรงพระสามัคคี,คลองเส็นเต็น รวมกลุ่มเปราะบางจำนวน 12 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเปราะบางได้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เเละปลูกในภาชนะเหลือใช้ที่หาได้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง เเละขวด

ปฏิบัติการอบรมปลูกพืชเเนวตั้ง เเละทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักเเละผลไม้ วันที่ 7, 9, 14เเละ16 กันยายน 256416 กันยายน 2564
16
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 10 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านต่อได้
  -ได้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนทั้งหมด 1 ถังประมาณ 100 กิโลกรัมยังไม่พร้อมใช้งาน
ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง16 กันยายน 2564
16
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเกษตรแนวตั้งและแจกเมล็ดพันธุ์ผักกับอุปกรณ์ในการปลูกผักเบื้องต้นเพื่อในไปปลูกในครัวเรือนให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 10 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง มีทักษะนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านต่อได้
 • กลุ่มเป้าหมาย มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ยต่อครัวเรือนเดือนละประมาณ 5000 บาท ตั้งเป้าหมายจากการปลูกผักสวนครัวให้สามารถลดรายจ่ายได้เดือนละ 200-500 บาท
ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน14 กันยายน 2564
14
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม  จำนวน 20 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านต่อได้
  -ได้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนทั้งหมด 1 ถังประมาณ 100 กิโลกรัมยังไม่พร้อมใช้งาน
ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง14 กันยายน 2564
14
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเกษตรแนวตั้งและแจกเมล็ดพันธุ์ผักกับอุปกรณ์ในการปลูกผักเบื้องต้นเพื่อในไปปลูกในครัวเรือนให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 20 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง มีทักษะนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านต่อได้
- กลุ่มเป้าหมาย มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ยต่อครัวเรือนเดือนละประมาณ 5000 บาท ตั้งเป้าหมายจากการปลูกผักสวนครัวให้สามารถลดรายจ่ายได้เดือนละ 200-500 บาท

ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง9 กันยายน 2564
9
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเกษตรแนวตั้งและแจกเมล็ดพันธุ์ผักกับอุปกรณ์ในการปลูกผักเบื้องต้นเพื่อในไปปลูกในครัวเรือนให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม  จำนวน 13 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง มีทักษะนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านต่อได้
- กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ยต่อครัวเรือนเดือนละประมาณ 5000 บาท ตั้งเป้าหมายจากการปลูกผักสวนครัวให้สามารถลดรายจ่ายได้เดือนละ 200-500 บาท

ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน9 กันยายน 2564
9
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม  จำนวน 13 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านต่อได้
  -ได้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนทั้งหมด 1ถังประมาณ 100 กิโลกรัมยังไม่พร้อมใช้งาน
ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน7 กันยายน 2564
7
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 13 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านต่อได้
-ได้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนทั้งหมด 1ถังประมาณ 100 กิโลกรัมยังไม่พร้อมใช้งาน

ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง7 กันยายน 2564
7
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเกษตรแนวตั้งและแจกเมล็ดพันธุ์ผักกับอุปกรณ์ในการปลูกผักเบื้องต้นเพื่อในไปปลูกในครัวเรือนให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วม  จำนวน 13 ครัวเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง มีทักษะนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านต่อได้
- กลุ่มเป้าหมาย มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเฉลี่ยต่อครัวเรือนเดือนละประมาณ 5000 บาท ตั้งเป้าหมายจากการปลูกผักสวนครัวให้สามารถลดรายจ่ายได้เดือนละ 200-500 บาท

ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม31 สิงหาคม 2564
31
สิงหาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Krekpol
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมปฏิบัติการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยวางแผนกับดร.สมยศ ทุ่งหว้า อดีตอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายสุริยา ฉาดหลี จากนักวิชาการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลเมื่อวางแผนและกำหนดวันปฏิบัติกิจกรรมแล้วได้มีการนัดแนะวันเวลาสถานที่และเนื้อหากิจกรรมเบื้องต้นกับกลุ่มเป้าหมาย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่จะจัดมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.ปฏิบัติการโครงการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง และ 2.ปฏิบัติการโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โดยจะจัดที่บริเวณวัดชนาธิปเฉลิม ในวันที่ 7,9,14และ 16 กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 69 ครัวเรือนแบ่งเป็นวันละประมาณ 15-18 ครัวเรือนและได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้ทราบถึงการจัดกิจกรรม

ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด29 กรกฎาคม 2564
29
กรกฎาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการทำงานในช่วงการระบาดของโควิด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แนวทางการดำเนินงาน 1. สำรวจครัวเรือนยากจนมาให้ได้ มีกี่ครัวเรือน รายได้ตกเกณฑ์กี่ครัวเรือน 2. การจัดกิจกรรม ให้จัดกลุ่มเล็กๆ 1-5 คน ก่อนถ้ามีการระบาด ออกแบบกิจกรรมให้เซฟเรื่องโควิดมากที่สุดก่อน

สรุป
- กิจกรรมที่ตำบลพิมานดำเนินการก่อนในช่วงนี้ คือ
1. การปลูกพืชแนวตั้ง
2. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ9 กรกฎาคม 2564
9
กรกฎาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ ได้แก่
1. ปลูกพืชแนวตั้งในครัวเรือน
2. น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โดยจะใช้พื้นที่วัดเป็นศูนย์กลาง
3. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงปูนิ่ม กลุ่มรักษ์สุขภาพ กลุ่มทำปลาส้ม