สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรม :
วันที่ 22 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :