การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้าน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้าน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานร่วม สาขาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวกาญจนา เถาว์ชาลี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ ๐๘๘-๓๕๑๔๓๖๕
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สุรินทร์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

จากการลงพื้นที่เพื่อประกอบวิชากระบวนการเพื่อการพัฒนาสังคมและได้ศึกษา บริบทชุมชน พบว่า ชาวบ้านบ้านปจิกมีฐานะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากจน แต่ชาวบ้านมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตนและสามารถที่จะพัฒนาได้และมีความสนใจในการทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำไว้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในชุมชนและเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์จากรังไหม

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย aorthao aorthao เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 16:11 น.