สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567
งบประมาณ 3,265,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุวิทย์ สมบัติ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0894302670
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ suvit6857@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ ,นพดล พุ่มยิ้ม ,พนมศักดิ์ เอมอยู่ ,นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ,
พื้นที่ดำเนินการ เขต1 (แพร่ พะเยา ) ,2(พิษณุโลก) ,3 (พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท),4(นนทบุรี),5(เพชรบุรี),6(สมุทรปราการ)
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  1. ได้กองทุนฯ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์(ประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย สุรา ยาสูบ สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (โควิด-19) อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต) จำนวน 37 กองทุน ( 4 อำเภอ)
  2. กองทุนฯ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้มีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย สุรา ยาสูบ สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (โควิด-19) อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต) ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมอย่างน้อย 230 โครงการ
  3. พี่เลี้ยงที่มีทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนฯ รวม 60 คน
  4. ได้รูปแบบการบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 4 อำเภอ
  5. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
4.00
2 เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล โครงการ ทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  1. ขยายผลไปยังกองทุนฯ อื่นโดยความสมัครใจ จำนวน 40 กองทุน
  2. กองทุนขยายผลมีแผนงานอย่างน้อย 1-2 แผนงานต่อกองทุน และมีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะรวมอย่างน้อย 60 โครงการ
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67
1 กองทุนศูนย์เรียนรู้(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2567) 795,658.50                                                
2 กองทุนสมัครใจเข้าร่วม(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2567) 825,925.00                                                
รวม 1,621,583.50
1 กองทุนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 15330 795,658.50 23 797,530.50
30 พ.ย. 65 ประชุมผู้ประสานงานเขต พี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงพื้นที่ในเขต 1 - 6 50 44,380.00 23,850.00
14 ธ.ค. 65 ประชุมความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่ เขต1 30 23,920.00 23,979.00
16 ธ.ค. 65 ประชุมความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เขต1 20 31,100.00 19,234.00
23 ธ.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง จังหวัดและพื้นที่จังหวัดแพร่ 20 38,820.00 22,488.00
7 ม.ค. 66 ประชุมประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และทีมพี่เลี้ยงในเขต 2 และ3 20 38,250.00 42,593.00
3 ก.พ. 66 การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลกองทุนนำร่องอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขต 1 30 34,890.00 36,825.00
4 ก.พ. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ในกองทุนนำร่อง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขต1 3,900 50,000.00 65,000.00
8 ก.พ. 66 การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพ การจัดเก็บข้อมูลกองทุนนำร่องอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เขต 1 35 35,134.00 35,134.00
9 ก.พ. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในกองทุนนำร่องอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เขต1 4,200 50,000.00 70,000.00
11 ก.พ. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ในกองทุนนำร่องอำเภอโพทะเลและอำเภอสรรคบุรี เขต 3 6,600 85,000.00 110,000.00
9 มี.ค. 66 ประชุมประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขต 1 บันทึกข้อตกลงอำเภอสูงเม่น 30 11,900.00 19,300.00
10 มี.ค. 66 ประชุมประสานความร่วมมือกับพชอ. เขต 1 บันทึกข้อตกลงเมืองพะเยา 30 25,284.00 25,284.00
31 มี.ค. 66 การประชุมประสานความร่วมมือพชอ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร เขต 3 (บันทึกข้อตกลงฯ) 30 26,845.00 26,845.00
11 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนนำร่องอำเภอเมืองพะยา จังหวัดพะเยา เขต 1 32 26,684.00 36,171.00
25 เม.ย. 66 ประสานความร่วมมือกับพชอ. และทำแผนกองทุนนำร่องอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขต 3 33 32,450.00 33,330.00
27 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนนำร่องอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เขต 3 36 47,114.00 52,234.00
28 เม.ย. 66 ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนนำร่องอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขต 1 30 27,750.00 25,275.00
10 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนทีมพี่เลี้ยงและการติดตามกองทุนนำร่องอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขต 1 48 22,130.50 22,130.50
14 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนทีมพี่เลี้ยงและการติดตามกองทุนนำร่องอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เขต 1 52 25,921.00 25,921.00
15 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนทีมพี่เลี้ยงและการติดตามกองทุนนำร่องอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เขต 3 42 28,100.00 28,100.00
17 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนทีมพี่เลี้ยงและการติดตามกองทุนนำร่องอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขต 3 33 27,430.00 27,430.00
9 ก.ค. 66 ประชุมการถอดบทเรียนการทำแผนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลฯ กองทุนนำร่องอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พื้นที่เขต 1 15 26,407.00 26,407.00
17 ก.ค. 66 ประชุมการถอดบทเรียนการทำแผนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลฯ กองทุนนำร่องอำเภอโพทะเลและสรรคบุรี พื้นที่เขต 3 14 36,149.00 0.00
2 กองทุนสมัครใจเข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 12104 825,925.00 19 872,727.00
27 ม.ค. 66 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสมัครใจ วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลกองทุน จังหวัดแพร่ เขต 1 30 39,500.00 65,605.00
28 ม.ค. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ในกองทุนสมัครใจจังหวัดแพร่ เขต1 3,000 50,000.00 48,000.00
7 ก.พ. 66 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสมัครใจ วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลกองทุน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 20 54,560.00 54,349.00
8 ก.พ. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ในกองทุนสมัครใจอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 1,500 25,000.00 30,000.00
10 ก.พ. 66 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสมัครใจ วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลกองทุน จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 28 49,360.00 84,890.00
11 ก.พ. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ในกองทุนสมัครใจบรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 3,000 50,000.00 50,000.00
22 ก.พ. 66 การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลกองทุนสมัครใจอำเภอบ้านแหลม อำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอบางใหญ่ เขต 4,5,6 45 88,100.00 92,190.00
23 ก.พ. 66 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ในกองทุนสมัครใจ จัดเก็บข้อมูลกองทุนสมัครใจอำเภอบางใหญ่ และอำเภอบ้านแหลม อำเภอพระสมุทรเจดีย์เขต 4,5,6 4,200 75,000.00 70,000.00
10 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนสมัครใจอำเภอเมืองแพร่ หนองม่วงไข่ และร้องกวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่เขต 1 20 23,742.00 27,992.00
21 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนสมัครใจอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เขต2 16 13,949.00 21,249.00
24 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนสมัครใจ พื้นที่เขต 4,5 และ 6 50 130,000.00 102,138.00
27 เม.ย. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนสมัครใจ บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เขต 3 25 25,168.00 24,768.00
11 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนและการติดตามกองทุนสมัครใจอำเภอเมือง หนองม่วงไข่และร้องกวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่เขต 1 31 18,404.00 18,404.00
13 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงการจัดทำแผนและการติดตาม กองทุนสมัครใจอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 20 16,134.00 16,134.00
22 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงการจัดทำแผนและติดตามกองทุนสมัครใจอำเภอบรรพตพิสัยและเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ เขต 3 35 28,409.00 28,409.00
24 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงการจัดทำแผนและการติดตามกองทุนสมัครใจ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เขต 5 35 36,270.00 36,270.00
26 พ.ค. 66 พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนกองทุนสมัครใจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เขต 4 11 27,680.00 27,680.00
10 ก.ค. 66 การถอดบทเรียนการทำแผนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลฯ กองทุนสมัครใจอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่เขต 2 7 14,299.00 14,299.00
11 ก.ค. 66 การถอดบทเรียนการทำแผนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชนฯกองทุนสมัครใจ พื้นที่เขต 4,5 และ 6 31 60,350.00 60,350.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 16:32 น.