รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง

รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
หน่วยงานร่วม -
ชื่อชุมชน ศรีชุม
ชื่อผู้รับผิดชอบ พระครูสุตชยาภรณ์,ดร.
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ๑๙๘ วัดศรีชุม ถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ โทร. ๐๘๗-๑๘๔๗๑๓๙
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2562 - 1 ธันวาคม 2563
งบประมาณ 200,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ลำปาง เมืองลำปาง สวนดอก place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย P.K.Sutachayaporn P.K.Sutachayaporn เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:01 น.