ซาลาเปาหลากไส้ และวุ้นมะพร้าวหลากรสชาติ หมู่ที่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ซาลาเปาหลากไส้ และวุ้นมะพร้าวหลากรสชาติ หมู่ที่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ซาลาเปาหลากไส้ และวุ้นมะพร้าวหลากรสชาติ หมู่ที่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 124 ไร่ เดิมเป็นที่ว่างเปล่า
และว่างเว้นจากการทํานาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 โดยมีห้างหุ่นส่วนจํากัดนครชัยมงคลวิลล่า
เข้ามาดําเนินการจัดสรรที่ดินขายเป็นแปลง ซึ่งแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ บริเวณด้านหน้าติดถนน
พหลโยธิน ทําการก่อสร้างตึกแถวและทาวน์เฮาส์ประมาณ 300 ห้อง ส่วนพื้นที่ถัดไปแบ่งเป็นแปลง
ย่อยประมาณ 400 แปลง โดยห้างหุ้นส่วนจํากัดนครชัยมงคลวิลล่าได้มอบหมายการบริหารโครงการ
ให้แก่ คุณไล้ คูสว่างศรี คุณกิมเลี้ยง วงศ์วิทูไท และคุณสุขใจ วงศ์วิทูไท (บุตรีคุณกิมเลี้ยง วงศ์วิทูไท)
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งมีการแบ่งโครงการ ได้แก่ โครงการ 1 แบ่งเป็น 2 ซอยคือ ซอย 2 และซอย 3 แต่
ละซอยมีถนนหลักกว้าง 10 เมตร และมีทางเดินเท้าข้างกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร ส่วน
ถนนในซอยกว้าง 12 เมตร และทางเดินเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร โครงการ 2 มีถนนหลักสายเดียว
กว้าง 10 เมตร และยาว 1,500 เมตร
การบริหารของตัวแทนห้างหุ้นส้วนจํากัดนครชัยมงคลวิลล่า ดําเนินไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะ
คุณกิมเลี้ยง วงศ์วิทูไท ที่เอาใจใส่และกวดขันควบคุมงานก่อสร้างโครงการอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมี
การบริหารงานที่เป็นมิตรต่อคนงานและบุคคลทั่วไปเสมอ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่นี้ให้เป็น
แหล่งทํามาหากิน ทําให้หมู่บ้านมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลําดับ และทําให้โครงการถูกจัดสรรขาย
จนหมด มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากกรอปกับการเจริญเติบโตของหอพักเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
หมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่าอยู่ใกล้กับเขตนิคมอุตสาหกรรม ตลาด และสถาบันการศึกษา เป็นต้น
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีบ้านเป็นของตนเองและเปิดร้านขายอาหารในชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
-ไม่มีรายได้เสริม
-ขาดองค์ความรู้การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และการถนอมอาหาร
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
- ผลการประชุมเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายและคนในชุมชน
พบว่า อยากมีรายได้เสริมและไม่กระทบต่ออาชีพประจํา
เพื่อเอาไว้รับประทานเอง ขาย และทําบุญ ได้รับความ
สนใจในการจัดทําอาชีพเสริม 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไข่เค็ม
วุ้นสมุนไพร ซาลาเปา และขนมจีบ โดยหนึ่งในครัวเรือน
เป้าหมายที่มีศักยภาพจะพัฒนาได้จากพื้นฐานเดิมคือ วุ้น
สมุนไพร
- ความต้องการพัฒนาด้านความรู้ เทคนิคการเพิ่มมูลค่า
แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นสมุนไพรเพิ่ม และความ
ต้องการการทําซาลาเปาใส้ต่างๆ มากกว่าการทําขนมจีบ
และไข่เค็ม ตามลําดับ

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

สภาพทั่วไปและปัญหาของชุมชน องค์ความรู้ทักษะในการทําผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และอนุรักษ์สูตรการซาลาเปาแบบดั้งเดิม กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ด้วยแนวคิดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (university engagement) จากปรัชญาการ
สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การทํางานของสถาบันการศึกษา
ร่วมกับภาคีในพื้นที่ (engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่ตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้
อย่างถูกต้องและแม่นยํามากขึ้น พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรายภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
โดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่
ดีเป็นศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้
ดังนั้น ในระยะที่ 1 จะทําการสํารวจความต้องการและศึกษาบริบทชุมชน หมู่ 13 หมู้บ้านนครชัย
มงคลวิลล่า เทศบาลตําบลท่าโขลง อําเภอคลองหลาง จังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบบริบทชุมชน สภาพ
ปัญหาและความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือน
เป้าหมายเพื่อสร้างเสริมทักษะด้านผลิตภัณฑ์ พัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายใน
ระยะที่ 2

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • คลองหลวง
 • ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า
 • ซาลาเปาหลากไส้
 • ต.คลองหนึ่ง
 • ปทุมธานี
 • วุ้นมะพร้าวหลากรสชาติ
 • หมู่ที่ 8

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 09:48 น.