โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หน่วยงานหลัก สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยงานร่วม อบต.ท่าข้าม
ชื่อชุมชน ชุมชนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา คณาจารย์หลักสูตรศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การติดต่อ 074-443959
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560
งบประมาณ 30,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา หาดใหญ่ ท่าข้าม place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่เตย , หมู่2 บ้านคลองจิก , หมู่3 บ้านท่าข้าม , หมู่4 บ้านปีก , หมู่5 บ้านหนองบัว , หมู่6 บ้านหินเกลี้ยง , หมู่7 บ้านเขากลอยนอก , หมู่8 บ้านเขากลอย
จำนวนประชากรใน ตำบลท่าข้าม
จำนวนหลังคาเรือน : 1,989 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,507 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,530 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 619 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 464 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 78 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,477 คน จำนวนผู้พิการ : 115 คน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ขาดความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดนวัตกรรม/หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เห็นความสำคัญของการฝึกฝนทักษะทางด้านปฏิบัติทางการออกแบบกราฟฟิก เพื่อใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านการออกแบบ จึงได้จัดการอบรมแลฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการการพัฒนา ด้านรูปแบบทางด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันในตลาดให้มีความทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จึงสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความชำนาญทางการออกแบบให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นการเผยแพร่ศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นที่ประจักษ์และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 15:46 น.