สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสื่อสารสาธารณะ (ภาคเหนือ, น่าน, ลำพูน)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสื่อสารสาธารณะ (ภาคเหนือ, น่าน, ลำพูน)
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ตามภูมิภาค)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567
งบประมาณ 1,260,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ สมบัติ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0894302670
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ suvit6857@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.มาโนชญ์ ชายคลอง เพชรรุ่ง เช่าวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ น่าน, ลำพูน
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67
1 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (20 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ(31 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567) 480,000.00                    
2 สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน (ออกแบบพื้นที่ 4 พื้นที่, โครงการ 8 โครงการ)(31 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567) 480,000.00                    
3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อให้มีความรู้เรื่อง PA และนโยบายสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(31 ม.ค. 2567-31 พ.ค. 2567) 0.00                    
4 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (20 กองทุน) (ก่อน-หลัง)(29 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567) 100,000.00                    
5 เครือข่ายสื่อท้องถิ่นเผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(1 มี.ค. 2567-31 พ.ค. 2567) 200,000.00                    
รวม 1,260,000.00
1 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (20 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 61 480,000.00 2 91,187.00
1 ก.พ. 67 - 31 พ.ค. 67 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (20 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ 0 400,000.00 -
12 ก.พ. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนสุขภาพตำบลจังหวัดน่าน 31 0.00 50,698.00
15 ก.พ. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 30 0.00 40,489.00
1 พ.ค. 67 กระบวนการออกแบบ 4 พื้นที่ 0 80,000.00 -
2 สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน (ออกแบบพื้นที่ 4 พื้นที่, โครงการ 8 โครงการ) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 480,000.00 1 10,510.00
31 ม.ค. 67 กิจกรรมโครงการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 4 โครงการ 0 140,000.00 -
1 ก.พ. 67 - 4 พ.ค. 67 การออกแบบพื้นที่ จำนวน 4 พื้นที่ 0 200,000.00 10,510.00
1 พ.ค. 67 กิจกรรมโครงการในชุมชน จำนวน 4 โครงการ 0 140,000.00 -
3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อให้มีความรู้เรื่อง PA และนโยบายสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (20 กองทุน) (ก่อน-หลัง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 100,000.00 2 100,000.00
12 มี.ค. 67 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์ในกองทุนตำบลจังหวัดน่าน 50 55,000.00 55,000.00
15 มี.ค. 67 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์ในกองทุนตำบลจังหวัดลำพูน 30 45,000.00 45,000.00
31 พ.ค. 67 สรุป ถอดบทเรียน/แผนและโครงการ พื้นที่ต้นแบบ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน (หลัง) 0 0.00 -
5 เครือข่ายสื่อท้องถิ่นเผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 200,000.00 0 0.00
1 พ.ค. 67 เผยแพร่กิจกรรมโครงการ จังหวัดละ 3 ชิ้น จ.น่าน 0 50,000.00 -
1 พ.ค. 67 ผลิตสื่อและเผยแพร่ จังหวัดละ 3 ชิ้น จ.น่าน 0 50,000.00 -
1 พ.ค. 67 เผยแพร่กิจกรรมโครงการ จังหวัดละ 3 ชิ้น จ.ลำพูน 0 50,000.00 -
1 พ.ค. 67 ผลิตสื่อและเผยแพร่ จังหวัดละ 3 ชิ้น จ.ลำพูน 0 50,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 15:21 น.