หัวลำภูหมู่บ้านจัดการตนเอง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม หัวลำภูหมู่บ้านจัดการตนเอง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2557
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครศรีธรรมราช place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

จุดเริ่มต้นของการทำโครงการปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง คือ ต้องการให้เป็นชุมชนบริหารจัดการสุขภาพซึ่งในปี 2554 พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งจำนวน 5 คน และสาเหตุหลักของการเป็นโรคมะเร็งมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนร่วมมือกันหาแนวทางหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ยึดหลักวิถีพอเพียง และการฟื้นฟูสานต่อวัฒนธรรมแหล่งอาหารพื้นบ้านตามความถนัดของแต่ละคน ได้แก่
- การทำปุ๋ยหมัก
- การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์
- นวัตกรรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ที่เกิดจากการทดลองของคนในชุมชน และได้องค์ความรู้ใหม่ คือ การนำใบเตยที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยเพิ่มกลิ่นใบเตย จะได้ผลผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกลิ่นใบเตย ทำให้มีกลิ่นหอม ป้องกันกลิ่นหืน และสามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน โดยไม่มีกลิ่นหืน และสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
- มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่สอดคล้องกับทุกวัยโดยชวนลูกหลานรําพรานโนห์รา ซึ่งท่ารําพรานโนห์ราอยู่ในการแสดงโนห์ราอันเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ ได้ประยุกต์มาเป็นท่าออกกําลังกายที่เข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย
- มหาวิทยาลัยหมู่บ้านหัวลำภู เป็นมหาวิทยาลัยที่ชาวบ้านคิดขึ้นมาหลักสูตรขึ้นมาทำการสอนโดยชาวบ้านหัวลำภูให้กับคนที่สนใจ มีหลักสูตร 3 ด้าน คือ เกษตรกรรมยั่งยืน วัฒนธรรมยั่งยืน และสวัสดิการชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีครัวเรือนต้นแบบที่พึ่งตนเองและจัดการตนเองได้จำนวน 30 ครัวเรือน และได้ขยายไปยังเครือข่ายอีก 5 หมู่บ้าน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • หมู่บ้านจัดการตนเอง

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

 • บรรยากาศการเรียนรู้ บ้านหัวลำภู อ หัวไทร จ นครศรีธรรมราช ในโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 22:42 น.