สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67
1 กองทุนสมัครใจทั่วไป(1 ต.ค. 2565-31 ส.ค. 2567) 138,820.00                                                
รวม 138,820.00
1 กองทุนสมัครใจทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 182 138,820.00 9 108,100.00
13 ธ.ค. 65 ก.1 ประสานงานกองทุนเข้าร่วมโครงการ จ.นครศรีธธรมราช 2 5,000.00 5,000.00
9 ม.ค. 66 ก.2 ก.2 ประชุมสร้างความเข้าใจการใช้เว็บกองทุนตำบลภาคใต้ จ.นครศรีะรรมราช . 18 14,900.00 14,900.00
11 ม.ค. 66 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล จ.นครศรีธรรมราช 20 6,000.00 6,000.00
15 ก.พ. 66 เก็บข้อมูลสถานการสุขภาพ 9 ประเด็น 3 ระดับ จ.นครศรีะรรมราช 20 12,500.00 12,500.00
11 ส.ค. 66 ประชุมติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และถอดบทเรียน 15 14,630.00 14,630.00
7 ก.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนกองทุน ปี 2567 20 12,410.00 12,410.00
14 พ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการปี 2567 35 29,380.00 20,460.00
4 เม.ย. 67 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินความก้าวหน้า 12 11,000.00 8,610.00
23 พ.ค. 67 การติดตามโครงการและประเมินผล 20 15,000.00 13,590.00
5 มิ.ย. 67 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ครั้งที่ 2 20 18,000.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 24 38,130.00 2 38,130.00
11 เม.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและทำแผนงานกองทุน 14 25,600.00 25,600.00
26 ม.ค. 67 ประชุมทีมคณะทำงาน ติดตามความก้าวหน้า 10 12,530.00 12,530.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 16:38 น.