การท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหยีเพ็ง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหยีเพ็ง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กระบี่ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดการอนุรักษ์ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปลูกป่า การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า
- ชุมชนมีกิจกรรมการจัดการน้ำเสียร่วมกับอบต.ศาลาด่าน
- โปรแกรมกิจกรรม ฟังเสียงป่า/ฟังเสียงธรรมชาติ ชมหญ้าทะเล ทำบ้านปลา สัมผัสระบบนิเวศป่า
- มีการจัดระเบียบเรือ การกำหนดราคาเรือนำเที่ยวให้มีมาตรฐาน การจอดเรือนำเที่ยวจะไม่มีการทอดสมอที่ปะการัง จะจอดเรือตรงชายหาด

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน กลุ่มวัยรุ่นมีอาชีพและมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- การท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ เช่น การนั่งสมาธิ ฟังเสียงธรรมชาติ ธรรมชาติบำบัด
- การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้คนในท้องถิ่นกล้บมาทำงานที่บ้านมาขึ้น เช่น ไกด์นำเที่ยว ขับเรือนำเที่ยว
- เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือแจวโบราณ และการทำขนมโบราณ
- รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมีการจัดสรรเข้าสู่ชุมชน ร้อยละ 10
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงธุรกิจ ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมทั้งการรับส่งนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 100% ในการให้บริการนักท่องเที่ยว

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • ทุ่งหยีเพ็ง

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

  • ท่องเที่ยวทำเอง ทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา
  • บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Syuwari Syuwari เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 16:15 น.