จากฟาร์มเห็ด สู่ฟาร์มสุข ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จากฟาร์มเห็ด สู่ฟาร์มสุข ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม จากฟาร์มเห็ด สู่ฟาร์มสุข ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนมีข้อมูลด้านประชากร ดังนี้
จํานวนครัวเรือน 880 ครัวเรือน
จํานวนหลังคาเรือน 845 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรทั้งหมด 3,240 คน
จํานวนประชากรชาย 1,530 คน
จํานวนประชากรหญิง 1,710 คน
จํานวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 283 คน
จํานวนเด็กปฐมวัยชาย 138 คน
จํานวนเด็กปฐมวัยหญิง 145 คน
จํานวนเด็กในวัยเรียนทั้งหมด 350 คน
จํานวนเด็กในวัยเรียนชาย 180 คน
จํานวนเด็กในวัยเรียนหญิง 170 คน
จํานวนคนพิการทั้งหมด 20 คน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
1) การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคมชาวบ้านจะอาศัยและพึ่งพากัน อยู่กันฉันพี่น้องมี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผือแผ่ซึ่งกันและกันจึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง อีกทั้ง
ยังให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2) มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม
3) มีสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจัด
การศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
คณาจารย์และนักศึกษานัดพบครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจและความ
เชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการ โดยสอบถามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม หรือการได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ความสามารถที่จะนําไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
จากการสอบถามพบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีความต้องการทําการเกษตรในพื้นที่จํากัดเป็น
เรื่องของอาชีพเสริม เพื่อนําผลผลิตที่ได้มาบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายและสามารถนําไป
ขายเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อสมาชิกทุกคนในครัวเรือน โดยครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้อง
ร่วมกันที่จะเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
จากผลสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีความต้องการทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคภายในครัวเรือน ถือเป็นการลดรายจ่ายและสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อสมาชิกทุกคนในครัวเรือนและชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • คลองหลวง
 • จังหวัดปทุมธานี
 • ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน
 • ตำบลคลองหนึ่ง
 • ฟาร์มเห็ด
 • สู่ฟาร์มสุข
 • หมู่ 14

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 14:33 น.