สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66
1 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนข้อเสนอเดิม(1 ก.พ. 2566-31 มี.ค. 2566) 0.00                    
2 ผู้รับผิดชอบประเด็นทำความร่วมมือกับภาคีร่วมขับเคลื่อนรายประเด็นด้วยการจัดเวที MOU รายประเด็น(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 39,000.00                    
3 จัดทำ Roadmap ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด ตามบริบทของพื้นที่ขับเคลื่อน(1 มี.ค. 2566-30 เม.ย. 2566) 32,000.00                    
4 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(1 พ.ค. 2566-31 พ.ค. 2566) 39,000.00                    
5 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย(1 พ.ค. 2566-30 มิ.ย. 2566) 7,000.00                    
6 จัดงานงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช(1 มิ.ย. 2566-1 ก.ค. 2566) 45,000.00                    
7 ประชุมสรุปข้อมูลและเขียนเอกสารเพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13(1 ก.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 7,000.00                    
8 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา และทาง Zoom(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 17,000.00                    
9 ประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัดและแนวทางขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อสรุปข้อเสนอของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเตรียมให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานปฏิบัติการได้รับเรื่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายได้ต่อเนื่อง(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 7,000.00                    
10 จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่สรุปจากงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานปฏิบัติการได้รับเรื่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายได้ต่อเนื่อง(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 7,000.00                    
รวม 200,000.00
1 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนข้อเสนอเดิม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
2 ผู้รับผิดชอบประเด็นทำความร่วมมือกับภาคีร่วมขับเคลื่อนรายประเด็นด้วยการจัดเวที MOU รายประเด็น กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 39,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 ผู้รับผิดชอบประเด็นทำความร่วมมือกับภาคีร่วมขับเคลื่อนรายประเด็นด้วยการจัดเวที MOU รายประเด็น 0 39,000.00 -
3 จัดทำ Roadmap ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด ตามบริบทของพื้นที่ขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 32,000.00 3 31,607.00
4 ก.พ. 66 การประชุมจัดทำ Roadmap สมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 10,960.00
23 ก.พ. 66 การประชุมระดมสมองทิศทางการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 0 0.00 2,572.00
1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66 จัดทำ Roadmap ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด ตามบริบทของพื้นที่ขับเคลื่อน 0 32,000.00 -
26 มี.ค. 66 การประชุมระดมสมองทิศทางการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 0 0.00 18,075.00
4 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 39,000.00 0 0.00
1 - 31 พ.ค. 66 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 39,000.00 -
5 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 7,000.00 0 0.00
1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย 0 7,000.00 -
6 จัดงานงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 45,000.00 0 0.00
1 มิ.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 จัดงานงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 45,000.00 -
7 ประชุมสรุปข้อมูลและเขียนเอกสารเพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 7,000.00 0 0.00
1 - 31 ก.ค. 66 ประชุมสรุปข้อมูลและเขียนเอกสารเพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 0 7,000.00 -
8 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา และทาง Zoom กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 17,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา และทาง Zoom 0 17,000.00 -
9 ประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัดและแนวทางขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อสรุปข้อเสนอของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเตรียมให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานปฏิบัติการได้รับเรื่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายได้ต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 7,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 ประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัดและแนวทางขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อสรุปข้อเสนอของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเตรียมให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานปฏิบัติการได้รับเรื่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายได้ต่อเนื่อง 0 7,000.00 -
10 จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่สรุปจากงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานปฏิบัติการได้รับเรื่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายได้ต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 7,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่สรุปจากงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานปฏิบัติการได้รับเรื่องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายได้ต่อเนื่อง 0 7,000.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
6 พ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:09 น.