แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หน่วยงานหลัก สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
ชื่อชุมชน บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ อำเภอปัว บ้านดอนมูลพัฒนา อำเภอเมือง ฟาร์มเฟรมฝ้าย อำเภอเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยสุชาดา เมฆพัฒน์และคณะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.ฐิติ ฐิติเจริญพร สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน นายอดิศักดิ์ จำปาทอง สาขานิเทศศาสตร์ นางสาวสิริปุณกร ไกรเทพ สาขาการท่องเที่ยว
การติดต่อ 0861173716
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ภาคเหนือ place directions
น่าน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
น่านเดิมเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหลักในขณะเดียวกันประชาชนส่นใหญ่เป้นเกษตรกร มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย กอปรทั้ง น่านเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และสามารถนำมาประยุกต์เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรมากขึ้น แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน่ต่อไป นอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่น เรื่องของ"เขาหัวโล้น" การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะช่วยแก้ปํญหาสิ่งแวดลอมได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ผู้นำเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรมีศักยภาพ ผลิตผลทางเกษตรปลอดภัย มีจำนวนมาก
ข้อมูลประเด็นปัญหา
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางการพํฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดความยั่งยืน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นอย่างดี ชุมชนในพื้นที่มีความต้องการสูงเพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย suchada suchada เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:08 น.