มันเห็บแปรรูป (มันชายแดน) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

มันเห็บแปรรูป (มันชายแดน) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม มันเห็บแปรรูป (มันชายแดน) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สระแก้ว อรัญญประเทศ คลองน้ำใส place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านคลองน้ำใส ติดชายแดนไทย – กัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภออรัญประเทศ ระยะห่างจากอำเภออรัญประเทศประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระยะทางห่างจากอำเภออรัญประเทศประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางไปมาสะดวก ทุกๆปีจะมีงานประเพณีแห่หอปราสาทผึ้งของชาวไทยญ้อ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยญ้อ ซึ่งขยันและประหยัดหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้านมีพื้นที่ไม่ห่างกันมากนัก

พื้นที่
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินปนทราย ลักษณะอากาศร้อนชื้น ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มตามแนวถนนลาดยาง

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ฟากห้วย , อบต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา , อบต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศกัมพูชา , อบต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง , หัตถกรรม
สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,234 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 27 หลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางจากจังหวัดสระแก้วถึงที่ว่าการอำเภออรัญประเทศใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร และจากที่ว่าการอำเภอไปถึงตำบลคลองน้ำใสใช้ถนนลาดยางสาย 3067

ผลิตภัณฑ์
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
- พื้นที่ตำบลคลองนํ้าใส
มีธรรมชาติ มีปราสาท
เขาน้อยสีชมพู แหล่ง
โบราณสถานอายุราว
1,300 ปี สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ได้
- มีพื้นที่ช ายแดนติด
กั ม พู ช า มี ต ล า ด นั ด
ชายแดนทุกสัปดาห์
ข้อมูลประเด็นปัญหา
1.ขาดตลาดรองรับสินค้าการเกษตร
2.ขาดความรู้ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
1.พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างรายได้ อาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่
2.พัฒนาต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาไปสู่สินค้าระดับ OTOP 5 ดาว ให้เป็นที่รู้จักในนาม ชุมชนคลองน้ าใส เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมช

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

กระบวนการแปรรูปมันแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมคณะทำงานและประชาชนใน
ชุมชน โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น อีกทั้งยังเห็นถึงความมี
ศักยภาพของชุมชนในการที่จะอยากพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชน มีความสามัคคีและการจัดการบริหารในกลุ่มสมาชิก มันแดนชาย

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประ
สงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎพ.ศ.2547
มาตรา7ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดินซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพการยกคุณภาพมาตรฐาน
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือ
ข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเอง
ได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วม
กับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งมั่นคงนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้ชุมชน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • จ.สระแก้ว
 • ต.คลองใส
 • บ้านคลองน้ำใส
 • มันชายแดน
 • มันเห็บแปรรูป
 • หมู่ที่ 1
 • อ.อรัญประเทศ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 14:51 น.