สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
รหัสโครงการ 62-00-0081
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
31 ม.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 1 0.00 -
5 มี.ค. 62 ประชุมย่อย งานสร้างสุข 0.00 0.00
17 - 18 มี.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 0.00 -
2 เม.ย. 62 ประชุมเตรียมงานกลุ่มย่อย 0.00 -
2 - 3 พ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเชิงวิชาการ และประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมการจัดการงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 75,000.00 -
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบลงทะเบียนและการเงินงานสร้างสุขภาคใต้ 10.00 -
22 - 23 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ชุดใหญ่ เตรียมงานสร้างสุข 50,000.00 -
5 - 7 ส.ค. 62 งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 ( 5-7 ส.ค. 2562 ) 0.00 -
รวม 0 125,010.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 13:35 น.