สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 62-00-0081
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 125,010.00 1 0.00
31 ม.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 1 0 0.00 -
5 มี.ค. 62 ประชุมย่อย งานสร้างสุข 0 0.00 0.00
17 - 18 มี.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 0 0.00 -
2 เม.ย. 62 ประชุมเตรียมงานกลุ่มย่อย 0 0.00 -
2 - 3 พ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเชิงวิชาการ และประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมการจัดการงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 0 75,000.00 -
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบลงทะเบียนและการเงินงานสร้างสุขภาคใต้ 0 10.00 -
22 - 23 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ชุดใหญ่ เตรียมงานสร้างสุข 0 50,000.00 -
5 - 7 ส.ค. 62 งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 ( 5-7 ส.ค. 2562 ) 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 13:35 น.