พวงมาลัยประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พวงมาลัยประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม พวงมาลัยประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อชุมชน เคหะชุมชนคลองหลวง ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอหลวง จ.ปทุมธานี
พื้นที่ครอบคลุมซอยเทพกุญชร 42 ตลอดแนวจนถึงถนนเลียบคลองสอง มีหมู่บ้านในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือ
1. ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง
2. หมู่บ้านสมหวังทรัพย์หมื่นแสน
3. หมู่บ้านราชพฤกษ์
4. หมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์
5. หมู่บ้านเจริญสุขเพลส
ในพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีรูปแบบการค้าขายที่สมบูรณ์คือ มีตลาด ตลาดนัด โรงแรม ร้านค้า สถานบันเทิง ผู้อาศัยประมาณร้อยละ 50 เป็นเจ้าของบ้านส่วนที่เหลือเป็นผู้เช่าอาศัย และชาวต่างด้าวที่เข้ามารับจ้าง อาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ชุมชน
อาคารชุดสำหรับพักอาศัย จำนวน 7 อาคาร (1328 ห้อง) หมู่บ้านจัดสรร 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านชุมชนคลองหลวง จำนวน 176 หลังคาเรือน
2. หมู่บ้านราชพฤกษ์ 3 จำนวน 162 หลังคาเรือน
3. กฤษณาเฮ้าส์ จำนวน 62 หลังคาเรือน
4. สมหวังทรัพย์หมื่นแสน แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 78 หลังคาเรือน และอาคารพาณิชย์ 48 หลังคาเรือน
5. เจริญสุขเพลส จำนวน 179 หลังคาเรือน
โดยเฉลี่ยแต่ละหลังคาเรือนจะมีประชากรประมาณสามคนซึ่งมีทั้งประชากรที่เป็นเจ้าของจริงและประชากรแฝง

สังคมของชุมชนเคหะคลองหลวงเป็นสังคมเมือง ที่มีลักษณะการอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานทื่ไปทำงานเช้า กลับเย็น หรือกลุ่มคนที่ทำงานโรงงาน ทำงานเป็นกะ ทำให้ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันในสังคมสักเท่าใด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด หรือมาเช่าที่พักอาศัย ชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นเพียงเจ้าของห้องพักหรือห้องเช่า ส่วนคนที่มาอยู่อาศัยมีตั้งแต่ มาทำงานโรงงานที่นวนคร มาเรียนหนังสือ มาเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยได้พักอาศัยและมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากนัก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมจะขับเคลื่อนโดยกลุ่มนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กันบ้างโดยประธานกรรมการหมู่บ้านจะเป็นตัวประสานในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน กิจกรรมที่สังคมมีร่วมกันจะเป็นกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ ตักบาตรวันปีใหม่ เลี้ยงอาหารในวันเด็ก ซึ่งจัดโดยกรรมการหมู่บ้าน ประสานงานผ่านนิติบุคคลของแต่ละอาคาร ซึ่งได้รับการร่วมมือจากคนในชุมชนบ้าง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชุมชนเคหะคลองหลวง หมู่ที่ 13 เป็นชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของชุมชน เป็นชุมชนที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง ทำให้เกิดธุรกิจการค้ามากมายโดยเฉพาะธุรกิจตามห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการค้าขายอาหาร เนื่องจากมีห้างร้านเปิดกิจการติดถนน ประกอบกับมีตลาดนัดขนาดกลาง ทำให้ชุมชนมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ในเรื่องของการค้าขาย การรับจ้าง การบริการ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจถ้าในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องของการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นบริเวณในส่วนที่เป็นบริเวณการเคหะมีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี เช่นงานวันเด็ก งานปีใหม่ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม
ข้อมูลประเด็นปัญหา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่มากทำให้มีปัญหาด้านขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก ตลอดจนแมลงวันที่มาตอมขยะที่เก็บไม่ทัน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นจากการคมนาคม ปัญหาเสียงดังรบกวนจากสถานบันเทิง ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำเหรียญหรือรูปใส่ตรงกลางพวงมาลัยให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นๆที่สอดคล้องกับเทศกาลเช่น การทำพวงมาลัยวันแม่ การพัฒนาเป็นกระทง เป็นต้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการหาช่องทางการตลาดใหม่ เช่นขายออนไลน์

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และองค์ความรู้เรื่องการทำพวงมาลัยประดิษฐ์

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
ผลสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในเคหะชุมชนคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพบว่าในสภาพปัจจุบันเคหะชุมชนคลองหลวงเป็นชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคเกิดขึ้นมากมาย เช่น ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ตลาดค้าปลีกย่อย เกิดธุรกิจการค้ามากมาย ทำให้ชุมชนมีสภาพคล่องทางการเงินสูงและทำให้ค่าครองชีพสูงตามขึ้นไปด้วย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประจำ คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีเงินเดือนประจำ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่มีประชากรบางครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้าง งานบริการทั่วไป และบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่รายได้จึงไม่เพียงพอ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปัญหาด้านเสียงดังจากแหล่งสถานบันเทิง ปัญหาด้านความแออัดในชุมชน ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน และที่สำคัญปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน อาจต้องไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนบ้านหรือหนี้นอกระบบทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา จากปัญหาดังกล่าวทำให้ชุมชนครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการทำพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ ส่งขายตลาดหรือร้านค้าทั่วไป ซึ่งการทำพวงมาลัยประดิษฐ์เป็นอาชีพ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ หาซื้อได้ง่าย และสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนให้พึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน นอกนี้ผู้สูงอายุยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • จ.ปทุมธานี
 • ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง
 • ต.คลองหนึ่ง
 • พวงมาลัยประดิษฐ์
 • หมู่ที่ 13
 • อ.คลองหลวง

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 14:04 น.