สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : ตรัง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : ตรัง)
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ตามภูมิภาค)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567
งบประมาณ 530,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ละอองพันธ์ , น.ส.วลัยพร ด้วงคง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67
1 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (10 กองทุน) (ก่อน-หลัง)(30 ม.ค. 2567-30 ม.ค. 2567) 50,000.00                    
2 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (10 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ(30 ม.ค. 2567-30 ม.ค. 2567) 200,000.00                    
3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน (ออกแบบพื้นที่ 2 พื้นที่, โครงการ 4 โครงการ)(30 ม.ค. 2567-30 ม.ค. 2567) 280,000.00                    
รวม 530,000.00
1 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (10 กองทุน) (ก่อน-หลัง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 50,000.00 1 50,000.00
30 ม.ค. 67 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (10 กองทุน) (ก่อน) 0 25,000.00 -
31 ม.ค. 67 สรุป ถอดบทเรียน/แผนและโครงการ พื้นที่ต้นแบบ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน (หลัง) 0 25,000.00 -
21 เม.ย. 67 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของแต่ละกองทุน 10 กองทุน 0 0.00 50,000.00
2 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (10 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 200,000.00 4 286,432.00
30 ม.ค. 67 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (10 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ 0 200,000.00 -
27 - 28 ก.พ. 67 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดตรัง 0 0.00 99,034.00
21 มี.ค. 67 ประชุมการเขียนแผนและโครงการ 0 0.00 62,702.00
10 เม.ย. 67 การประชุมพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่จังหวัดตรัง 0 0.00 60,776.00
29 เม.ย. 67 การประชุมการทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ “การยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย” จังหวัดตรัง 0 0.00 63,920.00
3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน (ออกแบบพื้นที่ 2 พื้นที่, โครงการ 4 โครงการ) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 280,000.00 10 186,000.00
30 ม.ค. 67 กระบวนการออกแบบพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ 0 40,000.00 -
30 ม.ค. 67 การออกแบบพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ 0 100,000.00 60,000.00
30 ม.ค. 67 กิจกรรมโครงการในชุมชน จำนวน 2 โครงการ 0 70,000.00 -
30 ม.ค. 67 กิจกรรมโครงการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 2 โครงการ 0 70,000.00 -
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองเพื่อสุขภาพ (ตำบลโคกหล่อ) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการส่งเสริมเด็กเยาวชนให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นด้วยการเล่นฟุตบอล (ตำบลนาโยงเหนือ) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการกิจกรรมทางกาย สูงวัยบ้านน้ำผุด สุขภาพดี (ตำบลน้ำผุด) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเดิน วิ่ง และใช้จักรยานในชุมชน (ตำบลบ้านโพธิ์) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการหนูน้อย พัฒนาการสมวัยด้วยการออกกำลังกาย (ตำบลปะเหลียน) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าของผู้สูงอายุ (ตำบลปากคม) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพในเด็กวัยรุ่น (ตำบลย่านตาขาว) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกาย สบายชีวา ปี 2567 (ตำบลหนองปรือ) 0 0.00 14,000.00
29 เม.ย. 67 การสนับสนุนโครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี ชีวีสดใสด้วยโนรา (ตำบลหาดสำราญ) 0 0.00 14,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 15:24 น.