สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.พัทลุง
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ พี่เลี้ยงกองทุน ฯ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 101,960.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธมล มงคลศิลป์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 23 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563 37,160.00
2 26 ก.พ. 2564 23 เม.ย. 2564 43,200.00
3 18 มิ.ย. 2564 20 ส.ค. 2564 21,600.00
รวมงบประมาณ 101,960.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 ธ.ค. 63 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน และ พัฒนาโครงการ บนเวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 5 กองทุน 24.00 12,880.00 12,880.00
24 ธ.ค. 63 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน และ พัฒนาโครงการ บนเวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 5 กองทุน 24.00 12,880.00 12,880.00
25 ธ.ค. 63 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน และ พัฒนาโครงการ บนเวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 4 กองทุน 20.00 11,400.00 11,400.00
26 ก.พ. 64 ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการเข้าสู่กลไกงบประมาณของกองทุนตำบล 32.00 21,600.00 -
23 เม.ย. 64 ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 2 เพื่อให้กองทุนอนุมัติแผนงานโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนตำบล ตามแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้น 32.00 21,600.00 -
18 มิ.ย. 64 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 32.00 21,600.00 -
20 ส.ค. 64 .สรุปผลการดำเนินการตามโครงการของกองทุนฯตำบลให้แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีววิตระดับอำเภอ ของ อ.เมือง จ.พัทลุง และ พชอ. คัดเลือกประเด็นเพื่อขับเคลื่อน และบูรณาการๆ ทำงานร่วมกัน 32.00 0.00 -
รวม 196 101,960.00 3 37,160.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เลขานุการกองทุน ฯ เจ้าหน้าที่กองทุน ฯ ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน ฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอืน ๆ ให้มีความรู้ในเรื่อง การจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา จำนวน 14 กองทุน กองุทนละ 4 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา
  2. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 14 กองทุนในเขตอำเภอเมืองพัทลุง มีโครงการที่สนับสนุนการทำงานของ พชอ.พัทลุงได้อย่างน้อยกองทุน ฯ ่ละ 1 โครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 16:55 น.