สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.พัทลุง
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
งบประมาณ 101,960.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ พี่เลี้ยงกองทุน ฯ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธมล มงคลศิลป์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 23 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563 37,160.00
2 26 ก.พ. 2564 23 เม.ย. 2564 43,200.00
3 18 มิ.ย. 2564 20 ส.ค. 2564 21,600.00
รวมงบประมาณ 101,960.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน และ พัฒนาโครงการ บนเวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 5 กองทุน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 25,000.00 1 21,300.00
7 ก.พ. 65 พัฒนาศักยภาพ ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 4 เพื่อให้กองทุนอนุมัติแผนงานโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนตำบล ตามแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้น 30 25,000.00 21,300.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 140 89,080.00 5 24,280.00
23 ธ.ค. 63 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน และ พัฒนาโครงการ บนเวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 5 กองทุน 24 12,880.00 12,880.00
25 ธ.ค. 63 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงาน และ พัฒนาโครงการ บนเวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 4 กองทุน 20 11,400.00 11,400.00
26 ก.พ. 64 ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการเข้าสู่กลไกงบประมาณของกองทุนตำบล 32 21,600.00 0.00
1 เม.ย. 64 ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 2 เพื่อให้กองทุนอนุมัติแผนงานโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนตำบล ตามแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้น 32 21,600.00 0.00
2 ก.ย. 64 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 32 21,600.00 0.00
11 ก.พ. 65 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการของกองทุนฯตำบลให้แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีววิตระดับอำเภอ ของ อ.เมือง จ.พัทลุง และ พชอ. คัดเลือกประเด็นเพื่อขับเคลื่อน และบูรณาการๆ ทำงานร่วมกัน 35 25,000.00 20,100.00
35 25,000.00 1 20,100.00

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เลขานุการกองทุน ฯ เจ้าหน้าที่กองทุน ฯ ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน ฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอืน ๆ ให้มีความรู้ในเรื่อง การจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา จำนวน 14 กองทุน กองุทนละ 4 คน

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา
  2. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 14 กองทุนในเขตอำเภอเมืองพัทลุง มีโครงการที่สนับสนุนการทำงานของ พชอ.พัทลุงได้อย่างน้อยกองทุน ฯ ่ละ 1 โครงการ
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 16:55 น.