การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการสร้างส้วมซึมประจำบ้านร่วมกับชุมชน 2559

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการสร้างส้วมซึมประจำบ้านร่วมกับชุมชน 2559

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการสร้างส้วมซึมประจำบ้านร่วมกับชุมชน 2559
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานร่วม 1. อำเภออมก๋อย 2. โรงพยาบาลอมก๋อย 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย 4. โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภออมก๋อย 5. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภออมก๋อย
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร
ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี
รศ. อุทุมมา มัฆะเนมี
รศ.ดร. สุชาติ โกทันย์
ผศ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
อ.ประพัณฐ์ หลวงสุข
ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
นายอำเภออมก๋อย
นาย จรัส สุพรรณ์
นาง วัชรี สุพรรณ์
นพ. อิสเรนทร์ นันต๊ะเสน
นาย คัมภีร์ สมัยอาทร
ผู้นำท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ
ผอ.ร.ร.ที่ร่วมโครงการ
ผอ.รพสต.บ้านมูเซอ
ผอ.รพสต.ชุมชนบ้านใหม่
หัวหน้าสาธารณสุขอำเภออมก๋อย
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์
นางรุ่งทิวา มงคลเกิด
การติดต่อ 0951378934
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
งบประมาณ 3,113,300.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย ม่อนจอง place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kwanchaithailand kwanchaithailand เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 21:57 น.