การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือของกลุ่มบ้านสันสะลี จังหวัดพะเยา

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือของกลุ่มบ้านสันสะลี จังหวัดพะเยา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือของกลุ่มบ้านสันสะลี จังหวัดพะเยา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานหลัก คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ชื่อชุมชน บ้านสันสลี
ชื่อผู้รับผิดชอบ นสพ.สมชาติ ธนะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พะเยา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย bungons_2019 bungons_2019 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:07 น.