สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดพังงา
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 220,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 20,000.00                  
2 การบริหารจัดการ(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 23,000.00                  
3 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่การเป็นแผนปฏิบัติการการแแแแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดพังงา(1 ก.พ. 2566-31 ก.ค. 2566) 30,500.00                  
4 เวทีสร้างความเข้าใจการจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อน กลุ่มเปราะบางที่ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย(1 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 2566) 34,000.00                  
5 เวทีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา(1 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 2566) 27,500.00                  
6 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา(1 มี.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 26,000.00                  
7 เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุข(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 59,000.00                  
รวม 220,000.00
1 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 20,000.00 -
2 การบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 23,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการไม่เกิน 10% 0 8,000.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกิน 10% 0 15,000.00 -
3 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่การเป็นแผนปฏิบัติการการแแแแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 30,500.00 0 0.00
1 ก.พ. 66 - 31 ก.ค. 66 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่การเป็นแผนปฏิบัติการการแแแแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดพังงา 0 30,500.00 -
4 เวทีสร้างความเข้าใจการจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อน กลุ่มเปราะบางที่ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 34,000.00 0 0.00
1 - 31 มี.ค. 66 เวทีสร้างความเข้าใจการจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อน กลุ่มเปราะบางที่ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 0 34,000.00 -
5 เวทีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 27,500.00 0 0.00
1 - 31 มี.ค. 66 เวทีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา 0 27,500.00 -
6 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 26,000.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา 0 26,000.00 -
7 เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุข กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 59,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุข 0 59,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:10 น.