สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อน(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 10,000.00              
2 จัดทำ Roadmap ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด(1 มี.ค. 2566-30 เม.ย. 2566) 20,000.00              
3 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ(1 พ.ค. 2566-30 มิ.ย. 2566) 50,000.00              
4 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย(1 พ.ค. 2566-30 มิ.ย. 2566) 30,000.00              
5 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดตรัง(1 ก.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 50,000.00              
6 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา และทาง Zoom(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 20,000.00              
7 ประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนต่อ(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 20,000.00              
รวม 200,000.00
1 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 10,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อน 0 10,000.00 -
2 จัดทำ Roadmap ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66 จัดทำ Roadmap ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด 0 20,000.00 -
3 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 50,000.00 0 0.00
1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ปฏิบัติการตาม Roadmap ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติการ 0 50,000.00 -
4 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 30,000.00 0 0.00
1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย 0 30,000.00 -
5 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 50,000.00 0 0.00
1 - 31 ก.ค. 66 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดตรัง 0 50,000.00 -
6 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา และทาง Zoom กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา และทาง Zoom 0 20,000.00 -
7 ประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนต่อ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 ประชุมสรุปข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 0 20,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:08 น.