การมีส่วนร่วมในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การมีส่วนร่วมในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การมีส่วนร่วมในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานร่วม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33, มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อชุมชน บ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์โสภิตา ถาวร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดร.ฆนธรส ไชยสุต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่นาจร place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย palinda_ra14cmru palinda_ra14cmru เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:02 น.