directions_run

การมีส่วนร่วมในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน