สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่อยู่
โทรศัพท์  0-5341-2308
โทรสาร 0-5541-2526-45
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อสร้างระบบป่าเปียกและการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2563 0.00 0/0
การมีส่วนร่วมในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2562 0.00 0/0
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 2562 350,000.00 0/0
การสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน บ้านแม่ใจใต้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2562 350,000.00 0/0
การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย ทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2561 195,000.00 0/0
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2562 189,000.00 0/0
การศึกษาลวดลายเม็ดข้าวของงานจักสานหญ้าแฝก อ.แม่ริมและลวดลายผ้าซิ่น อ.สันกำแพง เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหญ้าแฝก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2562 0.00 0/0
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะครบวงจรด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2562 0.00 0/0
โครงการชุมชนรักษ์น้ำ 2563 0.00 0/0