การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวไร่ด้วยชีววิธี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวไร่ด้วยชีววิธี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
หน่วยงานร่วม สวทช.
ชื่อชุมชน บ้านใหม่ไชยธงรัตน์
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายวสันต์ ธรรมสอน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0993878886
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
น่าน เฉลิมพระเกียรติ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของหนอนทราย ทำลายรากข้าวทำให้ผลผลิตข้าวลดลง เกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวในการเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1.การใช้สารชีวภัณฑ์เมตาไรเซียมในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว
2.การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบเพื่อใช้ควบคุมปริมาณหนอนศัตรูข้าวไร่

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดนวัตกรรม/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Wasunwgn Wasunwgn เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:03 น.