ชีฟาอ์โมเดล วีถีมุสลิมสู่ชุมชนต้นแบบปลอดยาสูบ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ชีฟาอ์โมเดล วีถีมุสลิมสู่ชุมชนต้นแบบปลอดยาสูบ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2557
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นราธิวาส ระแงะ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดนวัตกรรม/หลักการและเหตุผล

โปรแกรมเลิกยาสูบเพื่ออัลลอฮโมเดลชีฟาอ์ โดยประยุกต์ใช่ทฤษฎีความสามารถในตัวเอง (Self-Efficacy) และแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ตลอดจนการนำรูปแบบการเลิกยาสูบวิถีมุสลิม ดังนี้
- อบรมให้ความรู้พิษภัยยาสูบต่อสูบต่อสุขภาพโดยใช้สื่อการนำเสนิหลายรูปแบบ
- อบรมให้ความรู้หลักการศาสนาว่าด้วยฮูก่มเกี่ยวกับการสูบนาสูบ และสุขภาพดีในหนทางของศาสนา ตลอดจนการเลิกยาสูบเพื่ออัลลอฮ
- อบรมให้ความรู้เรื่องศาสนา "หะลาลและหะรอมในอิสลาม" เน้นด้านบริโภค
- อบรมให้ความรู้ และอธิบายเกี่ยวกับกลวิธีหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อเลิกยาสูบให้ได้ใน 5 วัน โดยมีจุดยืนสำคัญคือได้สุขภาพและได้บุญ
- นำต้นแบบผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกยาสูบมาเล่าประสบการณ์การเลิกยาสูบให้ฟัง
- จัดให้มีเวทีรับฟังปัยหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และร่วมกันให้แนวทางเลิกยาสูบของกลุ่มเป้าหมาย มีการตั้งเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ตั้งอุดมการณ์ร่วม ทำสัญญา MOU ร่วมกัน
- จัดบัดดี้-บัดเดอร์ ร่วมช่วยกันเลิกยาสูบ
- ให้คำปรึกษารายบุคคล
- มีพิธีทางศาสนาร่วมขอพรและละหมาดฮายัตร่วมกัน
- ส่งเสริมและฝึกฝนให้มีการถือศีลอดซุนนะห์ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรมเลิกยาสูบ
- มีการติดตามการเลิกยาสูบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่และทีม อสม. ในพื้นที่
- มีการเยี่ยมบ้าน และขอความร่วมมือแก่ครอบครัวในการสนับสนุนให้เกิดการเลิกยาสูบ
- มอบของชำร่วยเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่สามารถเลิกยาสูบ
- สร้างกระแสสังคมโดยการประชาสัมพันธ์การเลิกยาสูบผ่านผู้นำชุมชนและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • เจ๊ะเก
  • นราธิวาส
  • ม.อ.
  • ยาสุบ
  • ระแงะ
  • ศจย.
  • สจรส.

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sirimon sirimon เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 14:23 น.