ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หมู่ที่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หมู่ที่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หมู่ที่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อชุมชน หมู่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ระแหง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านบ่อนํ้าเชี่ยว เป็นชุมชนชนบท ที่เคยเป็นพื้นที่ป่ามาก่อน และเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองลาดนํ้าเชี่ยว
ไหลผ่าน ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ มีพืชพรรณสัตว์ป่าประจำถิ่นและมีกุ้งหอย ปู ปลาชุกชุม มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ต่อมามีผู้คนที่มีหากินปลาและเห็นว่าเป็นพื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูก จึงได้เข้ามาหักล้างถางป่าเพื่อทำมาหา
กินและที่อยู่อาศัย ต่อมามีประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีคริสต์บ้างเล็กน้อย อยู่กันแบบเครือญาติมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรเพื่อทำประโยชน์
ร่วมกันในชุมชน ที่ก่อให้เกิดรายได้กับสมาชิกในกลุ่ม และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน รู้จัก
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ยังคงยึดกับรูปแบบเดิมที่มีการสืบทอดต่อๆกันมา
อาชีพในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ หรือสมัครทำงานโรงงาน
พื้นที่หมู่ 1 ตำบลระแหง อ ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 1,320 ไร่

- มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 6 ตำบลระแหง
ทิศใต้ จด ตำบลลาดหลุมแก้ว
ทิศตะวันออก จด เทศบาลตำบลระแหง
ทิศตะวันตก จด ตำบลหน้าไม้
- เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านประกอบไป
ด้วย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 สาย
ถนนลาดยาง 2 สาย
ถนนลูกรัง 1 สาย
ถนนดิน – สาย
สะพาน คสล. 3 แห่ง
สะพานไม้ 4 แห่ง
- สถานที่สำคัญในหมู่บ้านประกอบไปด้วย
1) ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว
2) สถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดหลุมแก้ว
3) โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
4) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจำกัด
5) บริษัท แอล เอส เค เทรดดิ้ง จำกัด
6) ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมยาง
ลาดหลุมแก้ว
7) บริษัท บางแคเหนือค้าไม้ลาดหลุมแก้ว จำกัด
8) โรงงานผลิตหัวเตาแก๊ส
9) โรงพ่นทราย

- ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ประชากร มีจำนวน 4,568 คน
ครัวเรือน มีจำนวน 2,551 ครัวเรือน
- พื้นที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล
และเทศบาล
- ประชากรโดยส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้ าน จั ด ส รร ซึ่ง ล้ วน แ ล้ ว แต่เป็นคน
ต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเขตจังหวัด
ปทุมธานี
- ประชากรดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่
เป็นเชื้อชาวมอญ
- ภายในหมู่บ้านเคยมีการรวมกลุ่มอาชีพหลาย
อย่าง ได้แก่ การรวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อใน การ
รวมกลุ่มทำนํ้าพริก การรวมกลุ่มประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ การรวมกลุ่มจัดทำมุ้งครอบเด็ก
แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกหมดแล้ว เหลือเพียงกลุ่ม
จัดทำมุ้งครอบเด็กเพียงกลุ่มเดียว
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
1) ภายในหมู่บ้านมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็งอาศัยอยู่หลายคน
2) สมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดูแลสภาพแวดล้อม
ส่วนรวมของหมู่บ้านเป็นอย่างดี
3) ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่กันแบบถอยทีถอยอาศัยแบบเครือญาติ
4) มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้สำหรับทำเป็นพื้นที่
กิจกรรมส่วนกลาง
5) การได้รับประเด็นที่สะท้อนความเป็นจริงของชุมชน ทำให้ได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านเฟื้องฟ้านคร 5 ที่อาศัยอยู่เพียงลำพังมีจำนวนมากและมี
ความต้องการความดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตลอดจนเพื่อนบ้าน
ในขณะที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน สถานพยาบาลก็มีความต้องการ
เข้ามาช่วยเหลือ แต่ติดปัญหาเนื่องจากหมู่บ้านนี้ยังไม่เป็นนิติบุคคล และไม่มีพื้นที่
สำหรับจัดกิจกรรมบริการประชาชน รวมถึงยังไม่มีความรู้ที่จะทำการรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ชุมชนต้องการองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาพื้นที่กลางแจ้งเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ การจัดตั้งจุดบริการด้านสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน การดูแล
สุขภาพด้วยกิจกรรมนันทนาการ และการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ
หมู่บ้าน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกระบวนการเชิงป้องกันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากปัญหาด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรของสถาบันระดับอุดมศึกษา
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานพยาบาลในท้องที

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญา
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การทำงานของสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคีในพื้นที่
(Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมาก
ขึ้น พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง
และระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับ
แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนได้
ดังนั้นการสำรวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนหมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • จ.ปทุมธานี
  • ต.ระแหง
  • บ่อน้ำเชี่ยว
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  • หมู่ 1
  • อ.ลาดหลุมแก้ว

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 09:12 น.